Archive for the 'Grammatik' Category

Grammatik – ordboksgrammatik

januari 25, 2012

I ordböcker är grammatiken ofta enkel. Man vill förklara så att alla förstår.

Grundschemat för satser.

ngn visar ngt  – ngn subjekt, verbet predikat, ngt objekt

ngn springer – intransitivt verb, det tar ej objekt

ngn visar ngt – transitivt verb, det tar objekt

ngn visar ngn ngt – indirekt objekt, direkt objekt.

Det finns fler scheman för verb. Särskilt  verb + preposition står i ordböcker.

De flesta ordböcker anger ordklass för att man ska veta hur man ska använda ordet.

Ord fogas in på olika sätt i strukturer och scheman – och det har med ordklass att göra. Men dessutom finns det fraser, dvs ord som hänger samman när man använder orden. Att vara en skicklig skribent handlar om att ha lärt sig och kunna använda fraser.

Jag utgick ifrån Svenskt språkbruk. De tar upp fraser, och de gör följande indelning.

  • Grammatiska konstruktioner – scheman, strukturer för hur orden ordnas som gäller för många fraser
  • Konkreta fraser – fraser av enskilda ord, väsentligt är vilka prepositioner som hör ihop med olika verb
  • Idiom – uttryck som ofta har en överförd, bildlig betydelse, man kan inte säga vad frasen betyder bara utifrån ordens vanliga betydelser
  • Pragmatiska fraser – fasta uttryck som används i bestämda situationer