Archive for the 'Kunskap' Category

Kompenten eller bildad?

januari 24, 2008

Sven-Eric Liedman skriver i DN om EU:s kunskapsbegrepp i form av nyckelkompetenser, och då är det en tungviktare som belyser vad kunskap är. Det talas mycket om kunskap i skolans värld och i samhällsdebatten, och sällan är den genomtänkt men man har gärna en syn, ett sätt på kunskapen – en ny syn.

Bildningsbegreppets betydelse för de senaste skolreformerna har varit väsentlig, man har gett en vision hur den enskilde kan bilda sig själv, utveckla sig, forma sig och samtidigt göra detta tillsammans med andra. Kompetensbegreppet är snävare, och närmare knutet till saker man gör. Jag kan minnas hur man skämtade om ord som telefonkompetens för att kunna svara i telefon då begreppet dök upp. Nå, det är länge sedan. Men kompetens, vilket Liedman lyfter fram, reduceras lätt till en teknik. Bildningsbegreppet saknar dock ofta en dimension av görande. Och det är väsentligt för kunskap. Bildningen bör leda fram till en ”kompetens” att kunna göra rätt sak vid rätt tillfälle. Den bildade bör inte bara bilda sig själv utan bidra till bildandet av en god värld.

Kompetenser framstår som något man kan skifta ganska snabbt. I så måtto ligger det närmare senmodernitetens krav på flexibiltet. En komptens kan läggas åt sidan och glömmas. Bildning består. Bildningen står också för bredare perspektiv och knyter samman kompetenser. Kompetenser är seriella.